Programma naar een Rijke Waddenzee

Mooi werk mooi wad

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. PRW brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Met als doel om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken voor mens en de natuur. PRW heeft om haar doelen te bereiken negen strategieën geformuleerd en voert zo’n vijftig projecten in het Waddengebied uit.

OAK geeft inhoudelijk advies en verzorgt procesmanagement bij verschillende projectinitiatieven, zoals Lauwerskust, verzachten rand van het Wad, monitoring zoet-zout overgangen, Plan van Aanpak Internationale Swimway Wadden Sea en Kwelderherstel Terschelling. Samen met verschillende ministeries, Rijkswaterstaat, de Coalitie Wadden Natuurlijk wordt gewerkt aan natuurherstel en aan transities naar een duurzaam economische medegebruik in de Waddenzee.

Programma naar een Rijke Waddenzee

Opdrachtgever: Programma Naar een Rijke Waddenzee

Locatie: Waddenzee

Periode: 2013 – 2019

Impact: bijdragen aan ontwikkeling en uitwerking van diversie projectinitiatieven binnen prioriteit Randen van het Wad.

Quote Wilco: ‘Fantastisch om je in te kunnen zetten voor dit unieke werelderfgoed’