ViA15

Ecologie en biodiversiteit als uitgangspunt

Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland en verbetert de regionale doorstroming. Rijkswaterstaat heeft het project gegund aan het consortium GelreGroen, gevormd door Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF en John Laing. Het is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en financiering (DBFM). Na realisatie is GelreGroen ook 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. De naam GelreGroen refereert aan een natuurinclusief ontwerp van deze nieuwe wegverbinding, waarbij Groen staat voor zorgzaamheid richting de omgeving met als doel tevreden bewoners, natuurorganisaties, weggebruikers en bestuurlijke stakeholders.

Het verbeteren van ecologie en biodiversiteit was voor Rijkswaterstaat een belangrijk beoordelingscriteria voor de gunning van het project. GelreGroen heeft vanaf het begin natuur als vast onderdeel van het ontwerpproces meegenomen. In opdracht van het consortium GelreGroen heeft Barend, destijds nog werkzaam bij Witteveen+Bos, in de Tenderfase een belangrijke bijdrage geleverd aan dit thema. Op basis van een ecologische systeemanalyse zijn maatregelen opgesteld om het leefgebied van amfibieën, vogels, insecten, vleermuizen en kleine zoogdieren robuuster te maken. Dit heeft geleid tot extra maatregelen als:

  • nestplaatsen voor oever-, huis- en gierzwaluwen en ijsvogels geïntegreerd in de brug over het Pannerdensch Kanaal. Bij Bemmel komt een broedwand voor oeverzwaluwen
  • een netwerk van poelen en verblijfsgebieden voor de kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad
  • nieuwe vliegroutes en zomer- en winterverblijven (vleermuisbunkers) voor vleermuizen. De verblijven worden geïntegreerd in de nieuwe bruggen en landhoofden
  • 17 extra onderdoorgangen en overgangen over/onder rijkswegen en het snelfietspad. Dit om barrièrewerking en versnippering van leefgebieden door de A15 te verminderen
  • Insectvriendelijke wegbermen. Daarvoor gaat GelreGroen bermen inzaaien met bloemrijke zadenmengsels, en natte gebieden, zandbulten en natuurvriendelijke oevers maken. Op 26 plekken worden insectenhotels geplaatst. Het gaat om bed én breakfast
  • speciale, veilige zitplaatsen voor roofvogels in de bermen. Voor watervogels komen er afschermingen. Dit om de kans op aanrijdingen met (roof)vogels te verkleinen

Dit plan voor verbetering van ecologie en biodiversiteit is door RWS met de hoogst mogelijke score beoordeeld. Vanaf januari 2020 werkt Barend in samenwerking met verschillende ontwerpteams van GelreGroen de maatregelen verder uit tot het definitieve ontwerp. De maatregelen dienen vervolgens gemonitord te worden en zo nodig bijgesteld. Daarnaast ook juist beheerd. De planning is dat eind 2020 de schop de grond in gaat.

Onderwaternatuur Rotterdam

Opdrachtgever: VIA15

Locatie: A15

Periode: 2020

Impact: Een nieuwe wegverbinding met als doel tevreden bewoners, natuurorganisaties, weggebruikers en bestuurlijke stakeholders en verbetering van ecologie en biodiversiteit

Quote Barend: “OAK werkt met trots aan dit project om zo inhoudelijk bij te dragen aan een van de meest natuurinclusieve snelwegen van Nederland, misschien wel van Europa”