Ruimte voor de Rivier - IJssel Vecht Delta

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Binnen de Provincie Overijssel worden langs de IJssel diverse plaatsen maatregelen getroffen om de rivier meer ruimte te geven. Dit is nodig om de waterveiligheid van het gebied te kunnen blijven garanderen. Daarnaast kunnen andere gebiedsopgaven worden mee-gekoppeld.

Opdrachtgever
  • ¬†Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR)
Periode
  • 2007 – 2008
Locatie
  • IJssel
Impact
  • Akkoord over uitvoeringsprogramma, partnership en bestuurlijk besluit

Ernest Pelders heeft de procesbegeleiding verzorgd. Er is een intensief proces doorlopen waaraan alle partijen actief hebben bijgedragen (PDR, provincie Overijssel, waterschap Groot Salland, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat Oost Nederland, gemeente Deventer, St. IJssellandschap en waterschap Veluwe). Het resultaat was een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase, welke door alle partijen ondertekend is

De transitie van planvorming naar realisatie vraagt enerzijds om bestuurlijk commitment van alle regionale partijen en anderzijds om directe prestatieafspraken tussen PDR en uitvoerder. Ernest heeft in samenwerking met PDR gezocht naar trekkerschap voor zowel het bestuurlijke platform (provincie) als de voor de uitvoering (waterschap GS).  De procesbegeleiding om alle partijen tot overeenstemming te laten komen, rekening houdend met ieders bevoegdheden, vraagt om inhoudelijk, juridische en organisatorische kennis. Alles bij elkaar een uitdagende klus die succesvol is afgerond!