Quickscan spuiomlegging Delfzijl 2020

Blauwdruk voor Dutch Delta Design in de 21e eeuw?

In de haven van Delfzijl bevindt zich een spuisluis die in vroegere tijden als schutsluis fungeerde. Al langer bestaat de ambitie om de bestaande spuifunctie bij deze Oude Zeesluis te verleggen naar een nieuwe spuilocatie bij het meer oostelijk gelegen Oterdum.

Opdrachtgever
  • Provincie Groningen
Periode
  • 2020
Locatie
  • Groote Polder Delfzijl
Impact
  • Bepalende voorstudie voor een integraal project waarin natuur, waterveiligheid, recreatie en economische ontwikkeling worden gecombineerd.

In een Quickscan is voor een eerste ontwerp voor de spuiomlegging Eemszijlen nagegaan wat de effecten zijn op het hydraulisch en ecologisch functioneren van het gebied. Aan de hand van een geavanceerd Delft3D waterbewegingsmodel is een vergelijking gemaakt tussen de zoutindringing vanaf de Eems-Dollard naar het Zeehavenhavenkanaal, de Oosterhornhaven en het inlandige Eemskanaal in de huidige situatie en voor de toekomstige situatie. Door in de rekenmodellen het buitenwater te koppelen met het binnenwater kunnen de effecten van het getij, de Eems rivier, de wateruitwisseling door de schutsluizen en het spuien van zoetwater op integrale wijze worden doorgerekend.

Het voordeel van deze aanpak is dat een aantal aannamen over het zoutgehalte op bepaalde locaties in het systeem niet meer nodig zijn. Hierdoor kan een betere onderbouwing worden gegeven van de te verwachten effecten van de spuiomlegging op de waterhuishouding en natuur. Voor de hydraulische studie heeft OAK samengewerkt met WaterProof BV.

De modelresultaten zijn gebruikt om een analyse uit te voeren naar de te verwachten habitatontwikkeling en de mogelijkheden voor vismigratie. Modelparameters zijn gespiegeld met de randvoorwaarden die doelsoorten stellen aan hun omgeving. Gedurende het getij wisselen waterstanden, stroomsnelheden, turbulentie en de locatie van een zoet-zoutovergang zodat deze omstandigheden variëren. Dit zorgt er voor dat de vismigratie mogelijkheden wisselen, deze zogenaamde ‘migratievensters’ zijn voor een aantal geselecteerde doelsoorten in kaart gebracht in ruimte en tijd.

De resultaten van deze studie worden gebruikt voor het verdere ontwerp en herinrichting van de Groote Polder bij Delfzijl.

Dit project heeft de potentie een blauwdruk te worden voor het Dutch Delta Design van de 21e eeuw

Wilco