It Fryske Gea 2018-2019

Rol en verantwoordelijkheden vastgelegd in visbeleid

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. De aanwezige natuur is zeer divers in vorm en functie. Van oudsher lag de focus vooral op het land en de landnatuur. Maar in toenemende mate is It Fryske Gea zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de waternatuur en vis in het bijzonder.

Opdrachtgever
  • It Fryske Gea
Periode
  • 2018 – 2019
Locatie
  • Friesland
Impact
  • ‘Sterk Foar Fisk’, eerste algemene visbeleid van It Fryske Gea

Tegenwoordig werkt de vereniging mee aan vismigratieprojecten, verbetering van de waterkwaliteit en paai- en opgroeikansen, verhuur visrechten aan sport- en beroepsvissers en toezicht & handhaving op afspraken over visserij.

Bij alle aspecten rond vis in de natuurgebieden is er behoefte om te evalueren hoe het tot dusver gaat, te reflecteren op de rol van It Fryske Gea en keuzes te maken voor de komende jaren. Het ontbreekt op dit moment aan een passend actueel visbeleid. Zo wordt in de nabije toekomst gestart met de aanleg van de Vismigratierivier (VMR) in de Afsluitdijk.

Voor het functioneren van de VMR is bereikbaar en beschikbaar (voortplantings)habitat essentieel.

Gebieden van It Fryske Gea kunnen daarbij een rol spelen. Diverse gebieden hebben een functie als overgang tussen binnendijks en buitendijks water. Zo is er kortgeleden in samenwerking met Wetterskip Fryslân op het Noarderleech boven Hallum een zoet-zout gradiënt aangelegd die zoet en zout water verbindt.

Kroes Consultancy heeft samen met Oak Consultants (hyperlink) Visbeleid ‘Sterk Foar Fisk’ opgesteld. Dit is het eerste algemene visbeleid van It Frykse Gea. Het beschrijft de missie van It Fryske Gea en zijn rol en verantwoordelijkheden t.a.v. vis. Dit is per gebied uitgewerkt in de functie(s) voor vis en welke maatregelen daarbij passen.