Getijdennatuur Sliedrechtse Biesbosch

Maatregelen passend bij het DNA van de rivier

Rijkswaterstaat zoekt samen met BWZ Ingenieurs en Witteveen+Bos naar kansen voor de aanleg van 57 hectare getijdennatuur in waterlichaam de Boven en Beneden Merwede en de Sliedrechtse Biesbosch. Hiermee geeft Rijkswaterstaat invulling aan de verplichting vanuit de Europese Kaderrichtlijn water om de waterkwaliteit van de rijkswateren uiterlijk in 2027 in een goede chemische en ecologische toestand te brengen. Het doel van de planstudie is om via een open en transparante variantenstudie te komen tot een goed onderbouwde besluitvorming over de keuze van een voorkeursvariant (zogenaamd MIRT3 besluit) voor de aanleg van de getijdennatuur. BWZ zorgt voor draagvlak en brengt gebiedskennis in. Witteveen+Bos zorgt voor de technische onderbouwing en toetst op haalbaarheid en kosten. OAK is door Witteveen+Bos gevraagd het team te ondersteunen op het vlak van rivierecologie. Wij functioneren als inhoudelijke vraagbaak en ondersteunen bij de kwaliteitscontrole van op te leveren (deel)producten.

Zoetwatergetijdenatuur is zeldzaam geworden in Nederland. Bedijking, verstedelijking, de Deltawerken en scheepvaart hebben ons veel opgeleverd, maar dat ging ook ten koste van de deltanatuur. Kennis van de KRW-methodiek en het functioneren van de deltanatuur is in deze planstudie onmisbaar om tot de juiste inrichtingsmaatregelen te komen. OAK helpt de ecologische knelpunten inzichtelijk te maken voor de verschillende soortgroepen waar de KRW-methodiek zich op richt (oeverplanten, waterplanten, macrofauna en vis) en geeft oplossingsrichtingen die in de variantenstudie verder verkend worden.  OAK vindt het belangrijk dat we niet tegen de natuur werken maar met de natuur (building with nature) en dat de maatregelen passen bij het DNA van de rivier (SMART-rivers concept). Alleen zo kan een waardevol leefgebied ontstaan voor flora en fauna wat ook op langere termijn, met het juiste beheer, blijft functioneren. Om draagvlak te creëren worden stakeholders betrokken en neemt OAK deel aan verschillende workshops.

Getijdennatuur Sliedrechtse Biesbosch

Opdrachtgever: Witteveen+Bos

Locatie: Sliedrechtse Biesbosch

Periode: 2020

Impact: Zoetwatergetijdengebied als basis voor flora en fauna

Quote Barend: “Met de juiste kennis op de juiste plek ontstaat rust in een complex en uitdagend project. Iedereen snapt waar we het voor doen en waar we wel of niet tijd in moeten stoppen. Ik krijg er energie van om die kennis aan te dragen en te laten landen in het projectteam. ”