Gebiedsagenda 2050 Zuidwestelijke Delta 2019

Rijk en regio werken samen aan de toekomst

Klimaatadaptatie is in de Zuidwestelijke Delta (ZWD) één van de meest in het oog springende ruimtelijke opgaven. De gevolgen van zeespiegelstijging en sterker fluctuerende zoet water aanvoer zullen in 2050 en 2100 naar verwachting zowel fysiek, financieel als maatschappelijk aanzienlijk zijn. Samen met Lievense en Strootman Landschapsarchitecten ontwikkeld OAK de “natte” Gebiedsagenda ZWD 2050.

Opdrachtgevers
  • Rijkswaterstaat
  • Ministerie LNV
  • Ministerie I&W
  • Provincie Noord-Brabant
  • Provincie Zeeland
  • Provincie Zuid-Holland
Periode
  • 2019
Locatie
  • Zuidwestelijke Delta Nederland
Impact
  • Een maatschappelijk gedragen, integraal langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta (2050), een programma voor de kortere termijn (2030) en een kennis- en innovatieprogramma.

De “natte” Gebiedsagenda 2050 verbindt Rijk en regio, samen geven zij invulling aan de toekomst van de ZWD. Onze aanpak kent twee pijlers: enerzijds de integratie van opgaven rond klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, anderzijds versterking van het maatschappelijk draagvlak.

Om tot een gedragen agenda te komen worden werkateliers georganiseerd die inspireren en verbinden. Hierin worden vanuit trends, opgaven per sector en scenario’s voor de toekomst de contouren van de Gebiedsagenda 2050 ontwikkeld. Samen met gebiedspartijen, ondernemers en overheden wordt een plan voor de toekomst van het gebied gemaakt.

De inzet is een perspectief te ontwikkelen voor de lange termijn en voor te sorteren op draagvlak en financiering voor concrete maatregelen op de korte en middellange termijn.

Het is inspirerend om samen met een grote groep partijen daadwerkelijk een plan voor de toekomst te maken waarin we vorm geven aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

Jeroen