Ecologische verbinding Egmond aan Zee 2022

Robuuste  verbindingszone voor planten, dieren en mensen

Tussen de bebouwingskernen van Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee (gemeente Bergen) ligt een smal en nog relatief groen gebied. Het vormt een cruciale ecologische en landschappelijke schakel tussen de duingebieden ten noorden en zuiden van Egmond. Deze flessenhals is de laatste mogelijke locatie om de twee duingebieden op een robuuste, hoogwaardige manier met elkaar te verbinden. De Egmonderstraatweg, recreatief gebruik en sportvelden belemmeren echter een veilige passage.

Betrokken partijen
  • Opdrachtgever: PWN, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland
  • Samenwerking: od205
Periode
  • 2022
Locatie
  • Egmond aan Zee
Impact
  • 2350 ha optimaal verbonden duinnatuur en een nieuwe recreatieve route met iconisch duinecoduct als Poort naar Egmond

Het voornemen is om de sportvelden aan de noordzijde van de Egmonderstraatweg van voetbalvereniging Egmondia te verplaatsen. Dat biedt mogelijkheden om het gebied als onderdeel van het Natura 2000-netwerk en het provinciale natuurnetwerk (NNN) om te vormen tot natuur.

OAK en od205 hebben in opdracht van PWN, die veel natuur in de duinen bezit, een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) uitgevoerd, een lijst met doelsoorten opgesteld en een schetsontwerp uitgewerkt voor de inrichting van de ecologische verbindingszone.

De voetbalvelden worden omgetoverd tot een vochtige vlindervallei en de duinen bieden een uitstekende omgeving voor inpassing van een duinecoduct over de Egmonderstraatweg. Met dit schetsontwerp kan PWN het gesprek aangaan met de omgeving om met elkaar het gebied om te vormen tot een robuuste verbindingszone voor planten, dieren én mensen. Door het ecoduct een iconische vorm te geven, ontstaat een Poort van Egmond wat zowel de ruimtelijke kwaliteit als de belevingswaarde van het gebied versterkt het de herkenbaarheid van Egmond aan Zee vergroot.

Ik heb in mijn loopbaan geen betere plek gezien dan deze voor een ecologische verbindingszone en ecoduct voor natuur, recreatie en beleving. Ik hoop dat ik mijn kinderen er ooit mee naartoe kan nemen

Barend